form test

  Nom i cognom

  Curs

  Document d'identitat

  Adreça

  Codi postal

  Població

  Telèfon de contacte

  Adreça electrònica

  Títol del treball

  Breu resume del treball (100 paraules màxim)

  Centre d'estudis

  Adreça del centre d'estudis

  Codi postal del centre d'estudis

  Població del centre d'estudis

  Telèfon del centre d'estudis

  Adreça electrònica centre d'estudis

  Coordinador/a o Tutor/a del treball

  Adjuntar proposta escrita "Abstract" en format PDF màxim 500 paraules

  La participació en la convocatòria implica l’acceptació de les bases